Łebski Klub Żeglarski

Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2019

Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2019
Utworzono: 07-07-2019
LP Zadanie 3. Kontener wystawowy – 1 sztuka – zgodnie z poniższą specyfikacją:

1

Wymiary całkowite:

Długość 5 – 6 m

Szerokość 5 – 5,5 m

Wysokość 2,5 – 3,5 m

2

Konstrukcja nośna: szkielet stalowy samonośny z profili zamkniętych + wzmocnienia kątownikami / ceownikami, pokryty farbą antykorozyjną

3

Konstrukcja ścian: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubości min. 80 mm, na zewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,55 mm i powłoce poliuretanowej, wewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,40 mm i powłoce poliuretanowej

4

Konstrukcja dachu: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości min. 80 mm, na zewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,55 mm i powłoce poliuretanowej, wewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,40 mm i powłoce poliuretanowej

5

Konstrukcja podłogi: profile stalowe spawane co 40 – 120 cm pomalowane farbą antykorozyjną, blacha trapezowa lub porównywalna, ocieplenie styropianem, płyta podłogowa o grubości min. 18 mm, wykładzina typu linoleum, listwy przypodłogowe wykańczające

6

Stolarka okienno – drzwiowa:

– witryna PCV o wymiarach (szer. x wys.) 250 x 250 cm w podziale na 1 – 4 segmenty

– drzwi PCV w pełni przeszklone o szerokości minimum 90 cm i wysokości oferowanej witryny

7

Podstawowa instalacja elektryczna: nawierzchniowa, hermetyczna: (okablowanie, łączniki oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, gniazdka)

8

Podstawowa instalacja wodnokanalizacyjna (Zlew)

Uwagi:

 1. Oferta powinna obejmować sprzedaż usług oraz fabrycznie nowego sprzętu / wyposażenia w wyżej podanej specyfikacji, objętych gwarancją fabryczną producenta.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez oferenta oferty na jedno, kilka lub wszystkie zadania objęte niniejszym zapytaniem.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia sprzętu / wyposażenia o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującej przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.
 4. W cenie oferty należy uwzględnić dostawę oferowanych sprzętu / wyposażenia do miejsca użytkowania tj. do siedziby Zamawiającego w Łebie, oraz, w przypadku zadania 1a, uruchomienie urządzenia w miejscu dostawy.
 1. Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania dopuszczone zostaną podmioty, które:

  1. Zaoferują sprzęt / wyposażenie / usługę spełniające kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia powyżej.
  2. Prowadzą działalność w zakresie produkcji lub handlu hurtowego oferowanym sprzętem / wyposażeniem / świadczeniem usług szkoleniowych.
  3. Udzielą gwarancji na oferowany sprzęt / wyposażenie o czasie trwania minimum  24 miesiące.
  4. Przewidują wpłatę przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanego sprzętu / wyposażenia / usługi o wartości nieprzekraczającej 90% wartości złożonej oferty.
  5. Zaoferowany termin dostawy oferowanego sprzętu / wyposażenia nie przekroczy jednego miesiąca liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza).
  6. Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z objaśnieniami wskazanymi poniżej.
 1. Kryteria oceny ofert
  Wybór najkorzystniejszej oferty, oddzielnie dla każdego zadania, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1. cena netto oferty maks. 8 pkt
  2. wartość netto wnioskowanej zaliczki maks. 2 pkt
  3. w przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów wyżej w rankingu znajdzie się oferta, która uzyskała niższą cenę netto, następnie niższą wartość netto wnioskowanej zaliczki
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji
  1. oferta o najniższej cenie netto otrzyma 8 punktów natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wg wzoru: ceny netto najtańszej oferty / cena netto ocenianej oferty x 8 punktów
  2. oferty otrzymają punkty wg wzoru:
   2 punkty x ( 70 – ((wartość netto wnioskowanej zaliczki / łączna cena netto) x 100))
   ______________________________________________________________________
   70
 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia
  Wykluczeni z postępowania zostaną oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu tj.
  1. zaoferują sprzęt / wyposażenie niespełniające kryteriów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia powyżej
  2. nie prowadzą działalności w zakresie produkcji lub handlu hurtowego
   oferowanym sprzętem / wyposażeniem / świadczeniem usług szkoleniowych – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na etapie oceny ofert na podstawie danych dotyczących oferenta widniejących w systemach CEIDG, KRS i ich odpowiednikach zagranicznych oraz ogólnie dostępnych informacji (internet, wywiadownie handlowe itp.)
  3. udzielą gwarancji na oferowany sprzęt / wyposażenie o okresie krótszym niż 24 miesięcy – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty
  4. zażądają wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanego sprzętu / wyposażenia o wartości przekraczającej 90% wartości złożonej oferty
  5. zaoferują sprzedaż oraz dostawę oferowanego sprzętu / wyposażenia w okresie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty
  6. są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz dodatkowego oświadczenia Zamawiającego
 1. Termin składania ofert
  Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2019 roku
 1. Termin realizacji zamówienia
  Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia i zgłoszenia zakończenia dostawy urządzeń / wyposażenia wynosi jeden miesiąc liczony od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza).
 2. Wytyczne dotyczące składania oferty
  Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w nagłówku niniejszego zapytania lub złożyć osobiście / przez osobę upoważnioną w siedzibie Zamawiającego podanej w nagłówku zapytania. Na prośbę oferenta wydane zostanie pokwitowanie odbioru oferty / potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą, kurierem ani innymi środkami komunikacji.


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
 2. datę sporządzenia
 3. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu
 4. wartość netto oraz wartość brutto
 5. termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy
 6. termin ważności oferty
 7. udzielony termin gwarancji
 8. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu


Przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, rodzaj udzielonej gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert na każde z wymienionych zadań. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, zarówno w zakresie całego postępowania jak również poszczególnych zadań.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. Dla potrzeb obliczenia punktacji ceny ofertowa w walucie obcej zostanie przeliczona na polskie złote po kursie sprzedaży danej waluty ogłoszonej przez NBP i obowiązującej w dniu wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uznania zaoferowanego okresu gwarancyjnego jako okresu łączonego gwarancji fabrycznej producenta przedłużonej o gwarancję handlową udzieloną przez sprzedawcę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 4. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia, w terminie których Wykonawca, lub Zamawiający nie mogli przewidzieć np.: panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej czy opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny.
 5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy a dostawcą / wykonawcą w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika Zamawiającego
  4. pozostawaniu z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Załączniki:

Wzór oferty: https://drive.google.com/file/d/1_VN5nSFB-lNx45hM3wtUhRtIRn6HyeXK/view?usp=sharing

Przejdź do góry strony