Łebski Klub Żeglarski

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2019

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2019
Utworzono: 25-06-2019

Łeba, dnia 25 czerwca 2019 roku
Łebski Klub Żeglarski
Łeba, ul. Bema 9
84-360 Łeba
NIP 8411338644, REGON 770805824
Tel. 794 409 404
e-mail: zarzadlkz@gmail.com, Internet: www.lkz.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty sprzedaży fabrycznie nowego sprzętu / wyposażenia niezbędnych do prowadzenia edukacji żeglarskiej w formie szkoleń wind- oraz kitesurfingowych na Jeziorze Sarbsko gmina Łeba zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Opis przedmiotu zamówienia
Lp Nazwa
I.
Zadanie 1. Łódź motorowa typu RIB z przyczepą podłodziową zgodnie z poniższą specyfikacją:
A Łódź motorowa typu RIB – szt. 1
1 Kategoria projektowa C lub B
2 Liczba komór: 4 – 6
3 Długość całkowita 4,6 – 5,0 m
4 Szerokość całkowita 2,0 – 2,4 m
5 Ładowność 550 – 950 kg
6 Dopuszczalna liczba osób 6 – 8
7 Silnik zaburtowy o mocy 50 – 70 KM
8 Pokład samoodpływowy
9 Konsola sterowa z owiewką
10 Siedzisko sternika
11 Automatyczna pompa zęzowa
12 Akumulator
13 Kompletny układ sterowania
14 Wbudowany zbiornik paliwa
B Wózek do łodzi RIB (przyczepa podłodziowa) – 1 szt.
1 Jednoosiowy
2 Regulowana długość (możliwość przewozu łodzi o długości 4,5 – 5,0 m)
3 DMC do 750 kg
4 Wciągarka z taśmą
5 Koło podporowe
6 Podpory boczne rolkowa min. 2 sztuki
7 Rolki kilowe min. 3 sztuki
8 Wysuwany panel oświetlenia
II.
Zadanie 2. Skuter wodny z platformą ratowniczą oraz przyczepką zgodnie z poniższą specyfikacją:
A Skuter wodny – 1 szt.
1 Typu rescue (ratowniczy)
2 Wymiary maksymalne (dług. x szer.): 3 200 x 1 300 mm
3 Waga maksymalna: 270 kg
4 Ładowność minimalna: 150 kg
5 Ilość miejsc: minimum 2
6 Silnik chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 90 KM i pojemności nie mniejszej niż 850 cm3
7 Zbiornik paliwa o pojemności minimum 20 ltr
B Platforma ratownicza do skutera – 1 szt.
1 Wyporność: minimum 140 kg
2 Waga: maksimum 32 kg
3 Wymiary: długość 160 – 170 cm
szerokość 90 – 100 cm
wysokość 8 – 12 cm
4 Materiał: polietylen
5 Konstrukcja: wewnętrzna komora powietrzna z minimum jednym korkiem spustowym
C Przyczepka do przewozu skutera – 1 szt.
1 Jednoosiowa
2 Umożliwiająca transport oferowanego skutera wodnego
Uwagi:
1. Oferta powinna obejmować sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu / wyposażenia w wyżej podanej specyfikacji, objętych gwarancją fabryczną producenta
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez oferenta oferty na jedno lub oba zadania objęte niniejszym zapytaniem
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia sprzętu / wyposażenia o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującej przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.
4. W cenie oferty należy uwzględnić dostawę oferowanych sprzętu / wyposażenia do miejsca użytkowania tj. do siedziby Zamawiającego w Łebie, oraz uruchomienie urządzenia w miejscu dostawy.
1. Warunki udziału w postępowaniu
Do postępowania dopuszczone zostaną podmioty, które:
a. zaoferują sprzęt / wyposażenie spełniające kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia powyżej
b. prowadzą działalność w zakresie produkcji lub handlu hurtowego oferowanym sprzętem / wyposażeniem
c. udzielą gwarancji na oferowany sprzęt / wyposażenie o czasie trwania minimum 12 miesięcy
d. przewidują wpłatę przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanego sprzętu / wyposażenia o wartości nie przekraczającej 70% wartości złożonej oferty
e. zaoferowany termin dostawy oferowanego sprzętu / wyposażenia nie przekroczy jednego miesiąca liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza)
f. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z objaśnieniami wskazanymi poniżej
2. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty, oddzielnie dla każdego zadania, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. cena brutto oferty maks. 8 pkt
b. wartość brutto wnioskowanej zaliczki maks. 2 pkt
c. w przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów wyżej w rankingu znajdzie się oferta, która uzyskała niższą cenę brutto a następnie niższą wartość brutto wnioskowanej zaliczki
3. Opis sposobu przyznawania punktacji
a. oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 8 punktów natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wg wzoru: ceny brutto najtańszej oferty / cena brutto ocenianej oferty x 8 punktów
b. oferty otrzymają punkty wg wzoru:
2 punkty x ( 70 – ((wartość brutto wnioskowanej zaliczki / łączna cena brutto) x 100))
______________________________________________________________________
70
4. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Wykluczeni z postępowania zostaną oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu tj.
a. zaoferują sprzęt / wyposażenie nie spełniające kryteriów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia powyżej
b. nie prowadzą działalności w zakresie produkcji lub handlu hurtowego oferowanym sprzętem / wyposażeniem – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na etapie oceny ofert na podstawie danych dotyczących oferenta widniejących w systemach CEIDG, KRS i ich odpowiednikach zagranicznych oraz ogólnie dostępnych informacji (internet, wywiadownie handlowe itp.)
c. udzielą gwarancji na oferowany sprzęt / wyposażenie o okresie krótszym niż 12 miesięcy – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty
d. zażądają wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanego sprzętu / wyposażenia o wartości przekraczającej 70% wartości złożonej oferty
e. zaoferują sprzedaż oraz dostawę oferowanego sprzętu / wyposażenia w okresie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty
f. są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz dodatkowego oświadczenia Zamawiającego
5. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2019 roku
6. Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia i zgłoszenia zakończenia dostawy urządzeń / wyposażenia wynosi jeden miesiąc liczony od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza).
7. Wytyczne dotyczące składania oferty
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w nagłówku niniejszego zapytania lub złożyć osobiście / przez osobę upoważnioną w siedzibie Zamawiającego podanej w nagłówku zapytania. Na prośbę oferenta wydane zostanie pokwitowanie odbioru oferty / potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą, kurierem ani innymi środkami komunikacji.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a. dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
b. datę sporządzenia
c. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu
d. wartość netto oraz wartość brutto
e. termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy
f. termin ważności oferty
g. udzielony termin gwarancji
h. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu
Przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, rodzaj udzielonej gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp.
Uwagi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert na każde z wymienionych zadań. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, zarówno w zakresie całego postępowania jak również poszczególnych zadań.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. Dla potrzeb obliczenia punktacji ceny ofertowa w walucie obcej zostanie przeliczona na polskie złote po kursie sprzedaży danej waluty ogłoszonej przez NBP i obowiązującej w dniu wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uznania zaoferowanego okresu gwarancyjnego jako okresu łączonego gwarancji fabrycznej producenta przedłużonej o gwarancję handlową udzieloną przez sprzedawcę w rozumieniu kodeksu cywilnego
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć np.: panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej czy opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny.
6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy a dostawcą / wykonawcą w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika Zamawiającego
d. pozostawaniu z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Załączniki:

Pod linkiem jest wzór oferty:

https://drive.google.com/file/d/1MFV6Z7gPq-OcSSTsEutG9qWQHYy6O7MB/view?usp=sharing

Przejdź do góry strony